Buitendelen

Oh nee, er is iets misgegaan. Controleer uw netwerkverbinding en probeer het opnieuw.

Huurvoorwaarden

Buitendelen | Algemene Voorwaarden (geldig vanaf 19/07/2024 )

Definities

 • Buitendelen: De naam waaronder Bever B.V. deze Dienst verleent.
 • Dienst: De dienst die Buitendelen verleent, die bestaat uit het aanbieden van een platform waarmee huur en verhuur van producten tussen partijen mogelijk wordt gemaakt.
 • Gehuurde: Verwijst naar de producten die via het Platform zijn verhuurd.
 • Huurder: De natuurlijke persoon die in het kader van een huurovereenkomst optreedt als de hurende partij.
 • Huurovereenkomst: De overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Huurder en een Verhuurder voor de huur van producten.
 • Platform: Het platform dat via de website www.buiten-delen.nl (of elke andere extensie die door Buitendelen wordt gebruikt) bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.
 • Product(en): Verzamelnaam voor alle producten/ items/ spullen/ uitrusting/ materiaal/ etc. dat op het Platform wordt aangeboden.
 • Verhuurder: De natuurlijke persoon die in het kader van een huurovereenkomst optreedt als verhurende partij.

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Het Platform is specifiek gericht op kampeer- en buitensportproducten. Bij twijfel over de geschiktheid van een product in relatie tot het Platform behoudt Buitendelen zich het recht voor om naar eigen inzicht het product te accepteren of te weigeren. Bovendien heeft Buitendelen te allen tijde het recht om reeds geaccepteerde producten te verwijderen, bijvoorbeeld indien bepaalde merken of producten in een negatief daglicht komen te staan.

1.2 De vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de Huurovereenkomst afgesloten tussen de Verhuurder en de Huurder.

1.3 De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur. De duur van de Huurovereenkomst is bepaald in de Huurovereenkomst.

1.4 Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder.

1.5 De Verhuurder garandeert dat hij of zij eigenaar is van het Product en het recht heeft dit aan te bieden via het Platform.

1.6 De Huurder is zich ervan bewust dat aan het gebruik van gehuurde producten risico's verbonden zijn, zoals, maar niet beperkt tot, verlies, diefstal en beschadiging van het materiaal. Deze risico's en eventuele consequenties van (verkeerd) gebruik van het gehuurde product kunnen in geen geval op de fabrikant van het product, de Verhuurder of Buitendelen verhaald worden.

1.7 De Verhuurder is zich ervan bewust dat aan het verhuren van Producten risico's verbonden zijn. De Huurder is aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van het Gehuurde. Slijtage ontstaan door regulier gebruik kan niet verhaald worden op de Huurder of Buitendelen.

1.8 De Huurder mag de gehuurde producten niet doorverhuren of anderszins aan derden overdragen. Buitendelen behoudt zich het recht voor om naleving van deze bepaling te controleren door middel van periodieke controles en meldingen van derden.

1.9 Door het aangaan van de Huurovereenkomst heeft de Huurder kennisgenomen van en ingestemd met de geldende Algemene Verhuurvoorwaarden en Gebruiksvoorwaarden.

1.10 Het is niet toegestaan om klimgordels, klimtouwen, zekeringsapparaten, helmen en karabiners aan te bieden voor verhuur via het Platform van Buitendelen. Deze Producten vereisen specialistische kennis en inspectie voor gebruik om de veiligheid te waarborgen. Ter bescherming van de Huurder en Verhuurder, zijn deze items uitgesloten op ons Platform.

Artikel 2: Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

2.1 De Huurovereenkomst komt tot stand zodra de Huurder via het Platform een boeking doet en de betaling voltooid. Na het tot stand komen van de Huurovereenkomst is er geen bedenktijd en wordt er bij annulering kosten in rekening gebracht.

2.2 Buitendelen is geen juridische partij bij de Huurovereenkomst. Buitendelen handelt slechts als tussenpersoon en faciliteert Huurders en Verhuurders om met elkaar een overeenkomst aan te kunnen gaan.

2.3 Buitendelen behoudt het recht om Huurders, Verhuurders en/of Producten te verwijderen bij ongewenst gedrag zoals valse informatie, niet nakomen van boekingsverplichtingen, beledigende berichten, agressief gedrag, privacy schending, manipulatie van beoordelingen, inbreuk op intellectueel eigendom, onveilig gebruik van deelproducten en misbruik van feedbacksystemen.

2.4 De Verhuurder is verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens Huurder:

 • Biedt alleen Producten aan die in werkende staat verkeren;
 • Biedt alleen Producten aan die op het platform zijn toegestaan;
 • Geeft accurate omschrijving van het Product, inclusief vermelding van de staat van het Product en eventuele schade/ gebruikssporen;
 • Geeft het Product schoon, gebruiksklaar en compleet mee;
 • Houdt de beschikbaarheidskalender bij;
 • Is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het Product;

2.5 De Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens Verhuurder:

 • Gebruikt het Gehuurde op de wijze waarvoor het bedoeld is;
 • Brengt het Gehuurde schoon, droog, volledig en in goede staat terug;
 • Is aansprakelijk voor het Gehuurde tijdens de huurperiode;
 • Is verantwoordelijk voor het terugbrengen van het Gehuurde op de overeengekomen datum, tijd en plaats;

2.6 Huurder en Verhuurder dienen alle communicatie over huurtransacties, afspraken en betalingen uitsluitend via het Platform van Buitendelen te voeren. Het is niet toegestaan om deze activiteiten buiten het Platform om uit te voeren. Alle communicatie en financiële transacties moeten plaatsvinden binnen de daarvoor bestemde berichtensysteem en betalingsmodule van het Platform.

Artikel 3: Rechten en plichten bij schade, verlies of diefstal

3.1 De Huurder is verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van het Gehuurde tijdens de Huurovereenkomst. Bij ontvangst van het Gehuurde dient de Huurder ervoor te zorgen dat het in goede staat, schoon en vrij van schade is, om mogelijke geschillen bij het inleveren na afloop van de huurperiode te voorkomen.

3.2 De Huurder zal deze schade direct melden aan de Verhuurder en brengt ook Buitendelen hiervan op de hoogte via buitendelen@bever.nl.

3.3 In het geval dat de Verhuurder bij ontvangst van het Gehuurde schade opmerkt informeert de Verhuurder direct (of uiterlijk 24 uur na ontvangst) de Huurder en stelt ook Buitendelen hiervan op de hoogte via buitendelen@bever.nl.

3.4 In het geval van diefstal van het Gehuurde doet de Huurder aangifte bij de politie en voorziet Buitendelen van een kopie van de aangifte.

3.5 In het geval het Gehuurde door de Huurder wordt gestolen, doet de Verhuurder aangifte en voorziet Buitendelen van een kopie van de aangifte.

3.6 In het geval van schade, verlies of diefstal van het Gehuurde zal Buitendelen bemiddelen tussen de Verhuurder en Huurder. Buitendelen heeft hierbij het recht om, op basis van artikel 4: Richtlijn voor Schadevergoeding, te beslissen op welke wijze de zaak wordt afgehandeld.

3.7 Buitendelen biedt de Verhuurder de in artikel 3.6 genoemde oplossing en zal de kosten hiervan naderhand verhalen op de Huurder.

3.8 De Huurder heeft recht op restitutie mits het Gehuurde bij ontvangst niet schoon, compleet, of bruikbaar is.

Artikel 4: Richtlijn voor Schadevergoeding

4.1 In het geval van schade, verlies of diefstal van het Gehuurde zal Buitendelen op basis van deze richtlijn een passende oplossing bepalen, zoals beschreven in de volgende secties: reparatie (4.4), vervanging (4.5) en vergoeding (4.6). Hierbij wordt in eerste instantie gekeken of reparatie mogelijk is, vervolgens naar gelijkwaardige vervanging en als dat niet mogelijk blijkt wordt er overgegaan tot vergoeding.

4.2 De Verhuurder zal eerst met Buitendelen tot een passende oplossing komen alvorens er kosten worden gemaakt.

4.3 De Huurder is verantwoordelijk voor het vergoeden van deze kosten.

4.4 Reparatie:

 • Is de Verhuurder in staat de schade van het Product zelf te repareren? Dan worden de materiaalkosten vergoed.
 • Is er een professionele reparatie van het Product nodig? Dan kan Bever reparatieservice mogelijk een gepaste uitkomst bieden. Mocht er voor de reparatie van het Product gebruik gemaakt worden van een andere partij stuur dan een kopie van de bon naar buitendelen@bever.nl

4.5 Vervanging: mocht een Product niet te repareren zijn gaat Buitendelen op zoek naar een gelijkwaardig (gebruikt) Product ter vervanging.

4.6 Vergoeding: in het geval het niet lukt een gelijkwaardig vervangend Product te regelen wordt er een vergoeding uitgekeerd. De hoogte van deze vergoeding (maximaal €750,-) wordt bepaald op basis van de dagwaarde van het Product, die wordt vastgesteld aan de hand van de volgende factoren:

 • Originele aanschafwaarde van het Product
 • Verwachte levensduur van het Product
 • Leeftijd van het product

In het eerste jaar wordt 80% van de aanschafwaarde vergoedt. In en na het laatste jaar van de verwachte levensduur wordt nog 5% van de aanschafwaarde vergoed. Hiertussen wordt het vergoedingspercentage lineair per jaar afgebouwd.

4.7 Voor de meest populaire categorieën op het Platform wordt uitgegaan van de volgende gemiddelde levensduur per categorie:

 • Tenten – 7 jaar
 • Backpacks – 8 jaar
 • Slaapmatten – 5 jaar
 • Slaapzakken – 6 jaar

4.8 Buitendelen zal per casus een berekening maken om de werkelijke vergoeding te bepalen.

4.9 De schadevergoeding heeft een maximum van € 750,-.

4.10 Er zijn enkele situaties uitgesloten van schadevergoeding:

 • Gederfde inkomsten: (huur)inkomsten die de Verhuurder misloopt door beschadiging of diefstal van het Gehuurde zijn niet te verhalen op de Huurder of Buitendelen.
 • Bestaande of cosmetische schade: er is pas recht op schadevergoeding bij zodanige schade dat het de functie van het Gehuurde belemmert.
 • Schoonmaakkosten: Het is niet de bedoeling dat het Gehuurde vies terugkomt, Buitendelen heeft niet de verantwoordelijkheid om eventuele schoonmaakkosten te betalen.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden

5.1 Verhuurders kunnen bij het aanbieden van hun Product via het Platform in de boekingskalender aangeven wanneer het Product beschikbaar is.

5.2 Huurders kunnen op de beschikbare momenten een boeking doen. Wanneer de Huurder deze boeking doet en direct betaald komt de Huurovereenkomst tot stand. De Huurder heeft hierbij geen recht op herroeping, aangezien de wettelijke bedenktijd van 14 dagen niet van toepassing is op boekingen via het Platform omdat deze voor specifieke data zijn.

5.3 Het eerder terugbrengen van het Gehuurde zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

5.4 Mocht de Huurder een boeking willen annuleren dan gelden hiervoor onderstaande voorwaarden:

 • Bij annulering 1 dag voor de huurperiode heeft de Huurder recht op 0% teruggave van de huursom;
 • Bij annulering 2 tot 7 dagen voor de huurperiode heeft de Huurder recht op 25% teruggave van de huursom;
 • Bij annulering 8 tot 14 dagen voor de huurperiode heeft de Huurder recht op 50% teruggave van de huursom;
 • Bij annulering meer dan 15 dagen voor de huurperiode heeft de Huurder recht op 75% teruggave van de huursom.

De Buitendelen vergoeding die tijdens de boeking is betaald wordt niet geretourneerd bij annulering.

5.5 Bij annulering door de Verhuurder van een boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden. De gemaakte transactiekosten worden bij de Verhuurder in rekening gebracht. Eventuele ontstane schade, zoals het niet kunnen gebruiken van het gehuurde door de Huurder, kan niet verhaald worden op de Verhuurder en ook niet op Buitendelen. Mocht er sprake zijn van overmacht en moet de Verhuurder toch annuleren (bijvoorbeeld omdat de tent stuk is gegaan vlak voor de verhuurperiode), neem dan contact op met buitendelen@bever.nl.