Buitendelen

Oh nee, er is iets misgegaan. Controleer uw netwerkverbinding en probeer het opnieuw.

Gebruiksvoorwaarden Buitendelen

Artikel 1: Definities

Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden:

 • Account: betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • Dienst: de dienst die Buitendelen verleent, die bestaat uit het aanbieden van een Platform waarmee huur en verhuur van producten tussen partijen mogelijk wordt gemaakt.
 • Boeking: bij het doen van een Boeking via de Dienst komt automatisch de Huurovereenkomst tot stand tussen Verhuurder en Huurder volgens de Algemene Verhuurvoorwaarden.
 • Huurder: verwijst naar gebruikers van de Dienst die bestellingen plaatsen voor Producten.
 • Inhoud: verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die kan worden geplaatst, geüpload, gekoppeld aan of anderszins beschikbaar gemaakt door U, ongeacht de vorm van die inhoud.
 • Nederland: verwijst naar Nederland.
 • Gebruikers: natuurlijk persoon die als individu gebruik maakt van het Platform.
 • Buitendelen: de naam waaronder Bever B.V. deze Dienst verleent.
 • Platform: het platform dat via de website www.buiten-delen.nl (of elke andere extensie die door Buitendelen wordt gebruikt) bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.
 • Product(en): verzamelnaam voor alle producten/items/spullen/uitrusting/materiaal/etc. dat op het Platform wordt aangeboden.
 • Verhuurder: verwijst naar gebruikers van de Dienst die Goederen aanbieden en beschikbaar maken voor handel op enige wijze.
 • Gebruiksvoorwaarden (ook vermeld als "Voorwaarden"): betekenen deze Gebruiksvoorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Buitendelen of de Beheerder met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn gegenereerd door TermsFeed en verfijnd door Sharetribe.
 • U: betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van het Platform.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden die het gebruik van deze Dienst regelen en de overeenkomst die van kracht is tussen U en Buitendelen. Deze Gebruiksvoorwaarden stellen de rechten en verplichtingen van alle gebruikers vast met betrekking tot het gebruik van de Dienst. De Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de specifieke huurovereenkomsten die tot stand komen via het Platform.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verhuurvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van de Dienst.

U verklaart dat U ouder bent dan de meerderjarige leeftijd volgens de Nederlandse wet. Buitendelen staat niet toe dat personen onder die leeftijd de Dienst gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van het Privacybeleid van Buitendelen. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie wanneer u het Platform gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Het rechtsgebied dat van toepassing is op deze Dienst en deze Gebruiksvoorwaarden is dat van Nederland.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal die bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van die bepaling zo goed mogelijk te verwezenlijken volgens de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 3: Gebruikersaccounts

3.1 - Aanmaak van een account

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde van nauwkeurige, volledige en actuele informatie voorzien. Het niet naleven hiervan vormt een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account bij onze Dienst.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam die niet wettelijk beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan enige rechten van een andere persoon of entiteit dan uzelf zonder de juiste autorisatie, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

3.2 – Accountinformatie

U kan worden gevraagd bepaalde informatie met betrekking tot uw account te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw adres.

U kan documenten moeten verstrekken om te voldoen aan identiteitsverificatie.

Voor of tijdens het (ver)huren van Producten kan u worden gevraagd om, zonder beperking, uw bankgegevens en uw identiteitsdocumenten te verstrekken.

3.3 - Beoordeling van accounts

Tenzij dit deel uitmaakt van een functie van de Dienst, voeren wij geen antecedentenonderzoek uit. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van enige door Gebruikers verstrekte informatie.

3.4 - Wachtwoord van het account

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan enige derde partij bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enige inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account zodra u hiervan op de hoogte bent.

3.5 - Beëindiging van het account

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruiken van de Dienst of uw account verwijderen uit de Dienst, of contact met ons opnemen voor hulp.

Artikel 4: Inhoud

4.1 - Uw recht om inhoud te plaatsen

Onze Dienst stelt u in staat om inhoud te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de Dienst plaatst, inclusief de wettelijkheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door inhoud op de Dienst te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te distribueren op en via de Dienst. U behoudt al uw rechten op enige inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie ons het recht verleent om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Dienst, die uw inhoud ook kunnen gebruiken onder deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud van u is (u bezit deze) of u hebt het recht om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals hierin bepaald, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van een persoon of entiteit.

4.2 - Verwijdering van inhoud

Wij behouden ons het recht voor om inhoud die inbreuk maakt op deze Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid te verwijderen of te wijzigen.

4.3 - Inhoud van andere gebruikers

Onze Dienst kan inhoud bevatten die door andere Gebruikers is geplaatst. Wij controleren, ondersteunen of garanderen niet de juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van enige inhoud die door Gebruikers is geplaatst. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige gebruikersinhoud of enige schade of verlies dat daardoor veroorzaakt is.

4.4 - Intellectueel Eigendom van Anderen en Inbreuk op Auteursrechten

Wij respecteren het intellectueel eigendom en de auteursrechten van anderen. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocaatkosten) voor het verkeerd voorstellen dat uw auteursrecht is geschaad.

Als u een auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent namens een, en u gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht dat plaatsvindt via de Dienst, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van onze auteursrechtagent via email (buitendelen@bever.nl) en in uw kennisgeving de volgende informatie met betrekking tot de vermeende inbreuk opnemen:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Dienst waar het materiaal dat u beweert dat inbreuk maakt zich bevindt.
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens agent of de wet.
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocaatkosten) voor het verkeerd voorstellen dat uw auteursrecht is geschonden.

Artikel 5: Huren van Producten

5.1 - Het aanbod

Op het Platform zijn Producten te vinden die beschikbaar zijn voor verhuur. Door het plaatsen van een Product in de zoekresultaten via het Platform en de Dienst, doet de Verhuurder een aanbod om het Product te verhuren. Dit aanbod is vrijblijvend en kan te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd.

5.2 - De Huurder

Een Gebruiker die een Boeking maakt, aanvaardt het aanbod en sluit hiermee een overeenkomst met de Verhuurder onder de voorwaarden die in het aanbod zijn vastgelegd en die zijn bepaald in deze Voorwaarden. De Huurder is verantwoordelijk voor het controleren van de staat van het gehuurde Product bij ontvangst en bij terugkeer.

5.3 - Boeking

De Boeking vindt plaats via het Platform. Het Platform zorgt voor de administratieve verwerking van de Boeking en zal de partijen per e-mail op de hoogte stellen van de Boeking en de te nemen stappen. Een Boeking komt tot stand wanneer de Verhuurder de aanvraag van de Huurder accepteert.

5.4 - Betaling

Betaling van de huurprijs vindt plaats via de door Buitendelen aangeboden betalingsmogelijkheden op het Platform. Buitendelen houdt zich het recht voor om de dienst van derden te gebruiken voor de verwerking van de betaling.

5.5 - Verantwoordelijkheden van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de gehuurde Producten. De Huurder is aansprakelijk voor verlies of schade aan het Product, tenzij het verlies of de schade het gevolg is van normaal gebruik of slijtage. In geval van verlies of schade dient de Huurder de Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6: Verhuur van Producten

6.1 - Het aanbod

Een Gebruiker die een Product te huur aanbiedt via het Platform, is verplicht om juiste, volledige en nauwkeurige informatie over het Product te verstrekken.

6.2 - Verantwoordelijkheden van de Verhuurder

De Verhuurder is verantwoordelijk voor het op tijd leveren van het Product in goede staat, klaar voor gebruik. De Verhuurder moet ervoor zorgen dat het Product voldoet aan alle wettelijke eisen en de specificaties zoals beschreven in het aanbod.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 - Aansprakelijkheid van Buitendelen

Buitendelen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, het niet beschikbaar zijn van de Dienst, of enige schade aan of verlies van gehuurde Producten.

7.2 - Aansprakelijkheid van Gebruikers

Gebruikers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die zij toebrengen aan andere Gebruikers of aan de gehuurde Producten. Gebruikers vrijwaren Buitendelen van alle aanspraken die derden tegen Buitendelen mochten doen gelden en die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst door Gebruikers.

Artikel 8: Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9: Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden

Buitendelen behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen van kracht worden zodra zij zijn geplaatst op het Platform. Het voortgezet gebruik van de Dienst na het plaatsen van de gewijzigde Voorwaarden impliceert de acceptatie van de wijzigingen.

Artikel 10: Verwijzingen naar Algemene Verhuurvoorwaarden

10.1 - Integratie met Algemene Verhuurvoorwaarden

Naast deze Gebruiksvoorwaarden zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden van toepassing op alle huurovereenkomsten die tot stand komen via het Platform. Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder voor de huur van Producten via de Dienst.

10.2 - Specifieke Toepassing

Waar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar of betrekking hebben op het huren en verhuren van Producten, dient u de Algemene Verhuurvoorwaarden te raadplegen voor specifieke bepalingen met betrekking tot de Huurovereenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bepalingen over de rechten en verplichtingen van Huurder en Verhuurder, schadevergoeding, en annuleringsvoorwaarden.

10.3 - Inhoud van de Algemene Verhuurvoorwaarden

In geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verhuurvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Algemene Verhuurvoorwaarden met betrekking tot de huurovereenkomst. De Algemene Verhuurvoorwaarden zijn beschikbaar op het Platform en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd door alle gebruikers van de Dienst.